కెసిఆర్ కు లేఖ రాసిన ఇవాంక మళ్ళి హైదరాబాద్ వస్తాను Telugu Tantra.


source